Algemene voorwaarden

date_range Published on Last updated
Dansmeisjes https://dansmeisjes.nl/wp-content/uploads/2021/03/Dansmeisjes-logo.png

In deze voorwaarden worden de bepalingen besproken die van toepassing zijn voor de Gebruiker/Consument bij de aankoop van een Dansmeisjes lidmaatschap & toegangsbewijzen voor evenementen georganiseerd door Dansmeisjes, The New Event . Gebruiker wordt aangeraden deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen zodat hij weet wat zijn rechten en plichten zijn wanneer hij gebruik maakt van de diensten. Door gebruik te maken van de diensten, op welke manier dan ook, aanvaardt Gebruiker daarmee gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1 Definities
In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

1.1 Evenement: georganiseerde gebeurtenis, waaronder begrepen maar niet beperkt tot voorstellingen van artistieke en/of sportieve aard, dan wel theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, concerten en/of musicals.

1.2 Gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon die toegangsbewijzen aankoopt voor een door The New Event (Dansmeisjes) georganiseerd Evenement.

1.3 Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden voor de aanschaf van lidmaatschappen & toegangsbewijzen van Evenementen georganiseerd door, Dansmeisjes,  The New Event (Dansmeisjes) door Gebruiker; Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

1.4 Ticket/lidmaatschap: toegangsbewijs voor een Evenement of lidmaatschap

1.5 Servicekosten: de kosten die The New Event (Dansmeisjes) in rekening brengt aan Gebruiker voor de aankoop per Ticket/lidmaatschap.

1.6 The New Event (Dansmeisjes): kantoorhoudende aan de Herengracht 221, 1016 BG te Amsterdam.

Artikel 2 Aankoop Ticket/lidmaatschap
2.1 Indien Gebruiker een Ticket/lidmaatschap wil aankopen, dient hij de bestelprocedure te doorlopen. Gedurende de bestelprocedure dient de Gebruiker bepaalde informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor het afronden van de bestelling. Gebruiker garandeert dat deze informatie correct, actueel en kloppend is.

2.2 Indien Gebruiker een Ticket/lidmaatschap heeft aangekocht bij Dansmeisjes  (The New Event), kan Gebruiker het Ticket/lidmaatschap direct na betaling downloaden via de dienstdoende website. De Gebruiker ontvangt na maximaal 60 minuten een bevestiging van het feit dat hij het Ticket/lidmaatschap heeft aangekocht via het door hem opgegeven e-mailadres. Deze bevestiging biedt Gebruiker tevens de mogelijkheid het Ticket/lidmaatschap wederom te downloaden.

2.3 Indien er met betrekking tot de werking van de bestelsoftware problemen zijn opgetreden, kan de Gebruiker contact opnemen met The New Event via het contactformulier op de dienstdoende website.

2.4 Gebruiker accepteert dat op het gebruik van Ticket/lidmaatschap alsmede op de toegang tot Evenementen nadere voorwaarden van  Dansmeisjes  (The New Event) van toepassing kunnen zijn.

2.5 Dansmeisjes  (The New Event) wijst Gebruiker er op dat de aankoop van Ticket/lidmaatschap betrekking heeft op vrijetijdsbesteding zoals bedoeld in artikel 7:46i lid 3 BW zodat aan gebruiker niet het recht heeft de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen als bedoeld in artikel 7:46d BW. Ook indien dit geen betrekking zou hebben op vrijetijdsbesteding, kan Gebruiker de overeenkomst niet ontbinden aangezien de aankoop van een Ticket/lidmaatschap direct met instemming van Gebruiker wordt uitgevoerd. Op grond van artikel 7:46d BW en 7:46i lid 5 onder 1 BW heeft de Gebruiker in dat geval geen mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

Artikel 13 Privacyverklaring
Onze privacyverklaring is van toepassing op onze algemene voorwaarden. Klik hier meer informatie over onze privacyverklaring.

 

 

2.8  Dansmeisjes  (The New Event) behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/aan te kopen Ticket/lidmaatschap. Reserveringen/aankopen die dit maximum overschrijden zullen aangepast worden/ongedaan gemaakt worden.

2.9 Dansmeisjes  (The New Event) accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade die Gebruiker lijdt als gevolg van het niet beschikbaar zijn van Ticket/lidmaatschap en/of anderszins onjuiste en/of foutieve informatie omtrent de beschikbaarheid van Ticket/lidmaatschap alsmede de data, wijzigingen en annuleringen van Evenementen.

2.10 Gebruiker kan alleen gebruik maken van kortingsbonnen en/of waardecheques indien daartoe gedurende de bestelprocedure uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt geboden en de betreffende kortingsbonnen en/of waardecheques zijn uitgegeven door The New Event (Dansmeisjes).

2.11 The New Event (Dansmeisjes) behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen van Gebruikers te weigeren.

Artikel 3 Annulering of verplaatsing evenement
3.1 The New Event (Dansmeisjes) behoudt zich het recht voor om een door haar georganiseerd Evenement te annuleren/verplaatsen indien dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid noodzakelijk is. Waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, economische motieven en/of overmacht.

3.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, ernstige calamiteiten, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming/ staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer van The New Event (Dansmeisjes) verlangd kan worden.

3.3 The New Event (Dansmeisjes) accepteert geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door afgelasting of uitstel van een Evenement alsmede de kwaliteit van het Evenement en/of de locatie waar het Evenement gehouden wordt.

3.4 Indien en voor zover het Evenement wordt geannuleerd, zal The New Event (Dansmeisjes) aan Gebruiker nooit meer vergoeden dan de Ticket/lidmaatschap prijs, voor zover deze aantoonbaar is voldaan aan The New Event (Dansmeisjes). Niet vergoed worden de servicekosten die Gebruiker heeft betaald voor de diensten van The New Event (Dansmeisjes). The New Event (Dansmeisjes) aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven en/of enige andere schade die Gebruiker mocht lijden.

Artikel 4 Garanties en vrijwaringen
4.1 Gebruiker vrijwaart The New Event (Dansmeisjes) voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van de dienstdoende website van The New Event (Dansmeisjes) verrichte activiteiten op enigerlei wijze onrechtmatig zijn.

4.2 Gebruiker garandeert dat hij bij de aankoop van Ticket/lidmaatschap:

 1. a)geen robots, spiders, scrapers zal gebruiken, dan wel andere applicaties zal
  gebruiken die op enigerlei wijze andere dan de met de bestelsoftware beoogde handelingen teweegbrengen en/of
  b)geen applicaties zal gebruiken die de bestelsoftware monitoren en/of kopiëren.

Artikel 5 Betaling
5.1 Gebruiker betaalt voor een Ticket/lidmaatschap de door The New Event (Dansmeisjes) bepaalde prijzen zoals vermeld op de dienstdoende website. Voor de aankoop van een Ticket/lidmaatschap zullen daarnaast Servicekosten worden gerekend welke bovenop de door de The New Event (Dansmeisjes) voor een Ticket/lidmaatschap vastgestelde prijs in rekening worden gebracht.

5.2 De prijzen zijn inclusief het wettelijke BTW-tarief tenzij anders aangegeven. De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het besteltraject is bindend.

5.3 The New Event (Dansmeisjes) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in de bestellingen van Ticket/lidmaatschap, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal Ticket/lidmaatschap en/of het soort Evenement. Het is niet mogelijk om Ticket/lidmaatschap te annuleren of te ruilen.

5.4 Indien The New Event (Dansmeisjes) heeft besloten tot terugbetaling van het bedrag dat voor een Ticket/lidmaatschap is betaald, betreft dit nimmer de Servicekosten.

5.5 De bestelsoftware van de dienstdoende website van The New Event (Dansmeisjes) is beveiligd, zodat misbruik van uw gegevens met een redelijke mate van zekerheid kan worden uitgesloten.

5.6 Wanneer Gebruiker handmatige terugvordering toepast op boekingen en/of lidmaatschapskosten, berekend Dansmeisjes/The New Event de administratieve kosten van €19,00 ex 21% BTW per handmatige terugvordering (Chargeback) door aan de Gebruiker.

Artikel 6 Onderbreking bestelmogelijkheden
6.1 The New Event (Dansmeisjes) is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Gebruiker de bestelsoftware (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de software en/of website.

6.2 The New Event (Dansmeisjes) is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen aan de bestelsoftware aan te brengen.

Artikel 7 Privacy
7.1 Tijdens het gebruik van de dienstdoende website en de bestelsoftware, zal Gebruiker (persoons)gegevens aan The New Event (Dansmeisjes) verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt en zullen, zonder voorafgaande toestemming, niet aan derden worden verstrekt tenzij The New Event (Dansmeisjes) hiertoe wettelijk gehouden is, dan wel ter verdediging van haar rechten.

7.2 Indien Gebruiker hiertoe uitdrukkelijk toestemming voor geeft, worden deze gegevens gebruikt verwerking voor commerciële doeleinden, waaronder ook verwerking voor direct marketingdoeleinden. Deze verwerkingen kunnen ook door derde partijen worden uitgevoerd. Gebruiker heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking voor commerciële doeleinden en direct marketing doeleinden. Op het eerste verzoek van Gebruiker zal The New Event (Dansmeisjes) deze wijze van verwerking direct beëindigen.

Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten
8.1 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen. Het gebruik dat Gebruiker mag maken van de dienstdoende website en bestelsoftware is beperkt tot hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden is beschreven. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van dit geen, en/of haar licentiegevers, zoals het registeren van domeinnamen of merken die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop The New Event (Dansmeisjes) en/of haar licentiegever(s) Intellectuele Eigendomsrechten kunnen laten rusten.

Artikel 9 Gedragsregels
9.1 Gebruiker zal zich te allen tijde dienen te houden aan de door The New Event (Dansmeisjes) gestelde en geldende gedragsregels met betrekking tot het Evenement waarvoor Ticket/lidmaatschap zijn geleverd.

9.2 The New Event (Dansmeisjes), het beveiligingspersoneel, ander personeel en/of de politie zijn gerechtigd Gebruiker voorafgaand aan het Evenement te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en/of middelen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van een verdenking in de zin van artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering. Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend, hebben The New Event (Dansmeisjes), het beveiligingspersoneel, ander personeel en/of de politie het recht betrokkene de toegang te weigeren. In beslag genomen voorwerpen en/of middelen worden na afloop van het Evenement, voor zover mogelijk, aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

9.3 The New Event (Dansmeisjes), het beveiligingspersoneel en ander personeel behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van het Evenement arriveren de toegang tot het evenement te ontzeggen.

9.4 The New Event (Dansmeisjes), het beveiligingspersoneel en ander personeel behouden zich te allen tijde het recht voor om van het Evenement beeld- en / of geluidsopnamen te (laten) maken. Gebruiker verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet nu reeds voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

Artikel 10 Opzegging en ontbinding
10.1 Er is geen tussentijdse opzegging van de overeenkomst tot aankoop van Ticket/lidmaatschap mogelijk, tenzij de gebruiker de Nightlife Ticket/lidmaatschap Insurance(verzekering) heeft aangeschaft bij de bestelling van zijn/haar Ticket/lidmaatschap(s). Indien de verzekering is aangeschaft, heeft de gebruiker het recht om ten alle tijde, zonder reden de aangeschafte Ticket/lidmaatschap(s) te annuleren. Annuleren met een Nightlife Ticket/lidmaatschap Insurance, kan tot 4 uur vóór ingang van de starttijd en datum van het Ticket/lidmaatschap. Hierbij wordt het volledige aankoopbedrag van de Ticket/lidmaatschap terugbetaald aan de gebruiker, minus de kosten van de Nightlife Ticket/lidmaatschap Insurance.

10.2 Elk der partijen heeft het recht de koopovereenkomst te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden.

10.3 De door The New Event (Dansmeisjes) voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

10.4 Onverminderd hetgeen is bepaald elders in deze Gebruiksvoorwaarden heeft The New Event (Dansmeisjes) het recht de Overeenkomst tot de aankoop van Ticket/lidmaatschap direct, zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, te ontbinden en gereserveerde Ticket/lidmaatschap te annuleren, indien:

a. Gebruiker niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen;Gebruiker naar mening van The New Event (Dansmeisjes), fraude heeft gepleegd, valse
betaalgegevens heeft opgegeven, een betaling intrekt dan wel indien The New Event (Dansmeisjes) anderszins onregelmatigheden constateert.

Artikel 11 Wijziging Algemene Voorwaarden
11.1 The New Event (Dansmeisjes) behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in op het moment van plaatsing van de nieuwe voorwaarden op de website van The New Event (Dansmeisjes)

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de voor The New Event (Dansmeisjes) dienstdoende website en bestelsoftware is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen Gebruiker, indien dit een consument is, en The New Event (Dansmeisjes) zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de Gebruiker, tenzij dwingend recht anders bepaalt. In het geval van geschillen tussen Gebruiker, niet zijnde een consument, en The New Event (Dansmeisjes), zullen alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

12.3 Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker en The New Event (Dansmeisjes) aan het overblijvende gedeelte gebonden. The New Event (Dansmeisjes) zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Artikel 13 Privacyverklaring
Onze privacyverklaring is van toepassing op onze algemene voorwaarden. Klik hier meer informatie over onze privacyverklaring.

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

2.6 De geleverde Ticket/lidmaatschap zijn en blijven eigendom van  Dansmeisjes  (The New Event) en worden aan Gebruiker geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  Dansmeisjes  (The New Event) niet is toegestaan om:

 1. de Ticket/lidmaatschap te verkopen aan derden dan wel de Ticket/lidmaatschap op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken.
 2. de Ticket/lidmaatschap in enige vorm van commerciële uitingen aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen.
 3. indien zich een situatie als voornoemd onder a. of b. voordoet dan zal The New Event (Dansmeisjes) de Ticket/lidmaatschap ongeldig maken; houders van die betreffende Ticket/lidmaatschap zal de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op enige vorm van schadevergoeding.

2.7 Alleen de houder van het Ticket/lidmaatschap die het Ticket/lidmaatschap als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang.

2.8  Dansmeisjes  (The New Event) behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/aan te kopen Ticket/lidmaatschap. Reserveringen/aankopen die dit maximum overschrijden zullen aangepast worden/ongedaan gemaakt worden.

2.9 Dansmeisjes  (The New Event) accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade die Gebruiker lijdt als gevolg van het niet beschikbaar zijn van Ticket/lidmaatschap en/of anderszins onjuiste en/of foutieve informatie omtrent de beschikbaarheid van Ticket/lidmaatschap alsmede de data, wijzigingen en annuleringen van Evenementen.

2.10 Gebruiker kan alleen gebruik maken van kortingsbonnen en/of waardecheques indien daartoe gedurende de bestelprocedure uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt geboden en de betreffende kortingsbonnen en/of waardecheques zijn uitgegeven door The New Event (Dansmeisjes).

2.11 The New Event (Dansmeisjes) behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen van Gebruikers te weigeren.

Artikel 3 Annulering of verplaatsing evenement
3.1 The New Event (Dansmeisjes) behoudt zich het recht voor om een door haar georganiseerd Evenement te annuleren/verplaatsen indien dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid noodzakelijk is. Waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, economische motieven en/of overmacht.

3.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, ernstige calamiteiten, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming/ staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer van The New Event (Dansmeisjes) verlangd kan worden.

3.3 The New Event (Dansmeisjes) accepteert geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door afgelasting of uitstel van een Evenement alsmede de kwaliteit van het Evenement en/of de locatie waar het Evenement gehouden wordt.

3.4 Indien en voor zover het Evenement wordt geannuleerd, zal The New Event (Dansmeisjes) aan Gebruiker nooit meer vergoeden dan de Ticket/lidmaatschap prijs, voor zover deze aantoonbaar is voldaan aan The New Event (Dansmeisjes). Niet vergoed worden de servicekosten die Gebruiker heeft betaald voor de diensten van The New Event (Dansmeisjes). The New Event (Dansmeisjes) aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven en/of enige andere schade die Gebruiker mocht lijden.

Artikel 4 Garanties en vrijwaringen
4.1 Gebruiker vrijwaart The New Event (Dansmeisjes) voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van de dienstdoende website van The New Event (Dansmeisjes) verrichte activiteiten op enigerlei wijze onrechtmatig zijn.

4.2 Gebruiker garandeert dat hij bij de aankoop van Ticket/lidmaatschap:

 1. a)geen robots, spiders, scrapers zal gebruiken, dan wel andere applicaties zal
  gebruiken die op enigerlei wijze andere dan de met de bestelsoftware beoogde handelingen teweegbrengen en/of
  b)geen applicaties zal gebruiken die de bestelsoftware monitoren en/of kopiëren.

Artikel 5 Betaling
5.1 Gebruiker betaalt voor een Ticket/lidmaatschap de door The New Event (Dansmeisjes) bepaalde prijzen zoals vermeld op de dienstdoende website. Voor de aankoop van een Ticket/lidmaatschap zullen daarnaast Servicekosten worden gerekend welke bovenop de door de The New Event (Dansmeisjes) voor een Ticket/lidmaatschap vastgestelde prijs in rekening worden gebracht.

5.2 De prijzen zijn inclusief het wettelijke BTW-tarief tenzij anders aangegeven. De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het besteltraject is bindend.

5.3 The New Event (Dansmeisjes) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in de bestellingen van Ticket/lidmaatschap, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal Ticket/lidmaatschap en/of het soort Evenement. Het is niet mogelijk om Ticket/lidmaatschap te annuleren of te ruilen.

5.4 Indien The New Event (Dansmeisjes) heeft besloten tot terugbetaling van het bedrag dat voor een Ticket/lidmaatschap is betaald, betreft dit nimmer de Servicekosten.

5.5 De bestelsoftware van de dienstdoende website van The New Event (Dansmeisjes) is beveiligd, zodat misbruik van uw gegevens met een redelijke mate van zekerheid kan worden uitgesloten.

5.6 Wanneer Gebruiker handmatige terugvordering toepast op boekingen en/of lidmaatschapskosten, berekend Dansmeisjes/The New Event de administratieve kosten van €19,00 ex 21% BTW per handmatige terugvordering (Chargeback) door aan de Gebruiker.

Artikel 6 Onderbreking bestelmogelijkheden
6.1 The New Event (Dansmeisjes) is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Gebruiker de bestelsoftware (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de software en/of website.

6.2 The New Event (Dansmeisjes) is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen aan de bestelsoftware aan te brengen.

Artikel 7 Privacy
7.1 Tijdens het gebruik van de dienstdoende website en de bestelsoftware, zal Gebruiker (persoons)gegevens aan The New Event (Dansmeisjes) verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt en zullen, zonder voorafgaande toestemming, niet aan derden worden verstrekt tenzij The New Event (Dansmeisjes) hiertoe wettelijk gehouden is, dan wel ter verdediging van haar rechten.

7.2 Indien Gebruiker hiertoe uitdrukkelijk toestemming voor geeft, worden deze gegevens gebruikt verwerking voor commerciële doeleinden, waaronder ook verwerking voor direct marketingdoeleinden. Deze verwerkingen kunnen ook door derde partijen worden uitgevoerd. Gebruiker heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking voor commerciële doeleinden en direct marketing doeleinden. Op het eerste verzoek van Gebruiker zal The New Event (Dansmeisjes) deze wijze van verwerking direct beëindigen.

Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten
8.1 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen. Het gebruik dat Gebruiker mag maken van de dienstdoende website en bestelsoftware is beperkt tot hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden is beschreven. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van dit geen, en/of haar licentiegevers, zoals het registeren van domeinnamen of merken die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop The New Event (Dansmeisjes) en/of haar licentiegever(s) Intellectuele Eigendomsrechten kunnen laten rusten.

Artikel 9 Gedragsregels
9.1 Gebruiker zal zich te allen tijde dienen te houden aan de door The New Event (Dansmeisjes) gestelde en geldende gedragsregels met betrekking tot het Evenement waarvoor Ticket/lidmaatschap zijn geleverd.

9.2 The New Event (Dansmeisjes), het beveiligingspersoneel, ander personeel en/of de politie zijn gerechtigd Gebruiker voorafgaand aan het Evenement te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en/of middelen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van een verdenking in de zin van artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering. Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend, hebben The New Event (Dansmeisjes), het beveiligingspersoneel, ander personeel en/of de politie het recht betrokkene de toegang te weigeren. In beslag genomen voorwerpen en/of middelen worden na afloop van het Evenement, voor zover mogelijk, aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

9.3 The New Event (Dansmeisjes), het beveiligingspersoneel en ander personeel behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van het Evenement arriveren de toegang tot het evenement te ontzeggen.

9.4 The New Event (Dansmeisjes), het beveiligingspersoneel en ander personeel behouden zich te allen tijde het recht voor om van het Evenement beeld- en / of geluidsopnamen te (laten) maken. Gebruiker verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet nu reeds voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

Artikel 10 Opzegging en ontbinding
10.1 Er is geen tussentijdse opzegging van de overeenkomst tot aankoop van Ticket/lidmaatschap mogelijk, tenzij de gebruiker de Nightlife Ticket/lidmaatschap Insurance(verzekering) heeft aangeschaft bij de bestelling van zijn/haar Ticket/lidmaatschap(s). Indien de verzekering is aangeschaft, heeft de gebruiker het recht om ten alle tijde, zonder reden de aangeschafte Ticket/lidmaatschap(s) te annuleren. Annuleren met een Nightlife Ticket/lidmaatschap Insurance, kan tot 4 uur vóór ingang van de starttijd en datum van het Ticket/lidmaatschap. Hierbij wordt het volledige aankoopbedrag van de Ticket/lidmaatschap terugbetaald aan de gebruiker, minus de kosten van de Nightlife Ticket/lidmaatschap Insurance.

10.2 Elk der partijen heeft het recht de koopovereenkomst te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden.

10.3 De door The New Event (Dansmeisjes) voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

10.4 Onverminderd hetgeen is bepaald elders in deze Gebruiksvoorwaarden heeft The New Event (Dansmeisjes) het recht de Overeenkomst tot de aankoop van Ticket/lidmaatschap direct, zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, te ontbinden en gereserveerde Ticket/lidmaatschap te annuleren, indien:

a. Gebruiker niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen;Gebruiker naar mening van The New Event (Dansmeisjes), fraude heeft gepleegd, valse
betaalgegevens heeft opgegeven, een betaling intrekt dan wel indien The New Event (Dansmeisjes) anderszins onregelmatigheden constateert.

Artikel 11 Wijziging Algemene Voorwaarden
11.1 The New Event (Dansmeisjes) behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in op het moment van plaatsing van de nieuwe voorwaarden op de website van The New Event (Dansmeisjes)

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de voor The New Event (Dansmeisjes) dienstdoende website en bestelsoftware is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen Gebruiker, indien dit een consument is, en The New Event (Dansmeisjes) zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de Gebruiker, tenzij dwingend recht anders bepaalt. In het geval van geschillen tussen Gebruiker, niet zijnde een consument, en The New Event (Dansmeisjes), zullen alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

12.3 Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker en The New Event (Dansmeisjes) aan het overblijvende gedeelte gebonden. The New Event (Dansmeisjes) zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Artikel 13 Privacyverklaring
Onze privacyverklaring is van toepassing op onze algemene voorwaarden. Klik hier meer informatie over onze privacyverklaring.

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Scroll to top vertical_align_top